Handlekurv

Betingelser

Denne versjonen av vilkårene gjelder fra 1b. juli 2019 og erstatter tidligere vilkår for kundeforhold hos Spisriktig AS.

Spisriktig.no er en del av Spisriktig AS, organisasjonsnummer 916 521 804.

Ved inngåelse av et abonnement hos Spisriktig AS, bekrefter du som kunde at du har lest, forstått og samtykket til følgende vilkår.

1. Levering og åpningstider for SpisRiktig

Spisriktig kjører ut maten på søndager 16.00 og 22.00.
NB! Bor du langt utenfor Oslo kan av og til leveringen bli etter kl. 23, men sjåfør vil da si ifra.

Våre sjåfører vil alltid ringe på døren din ved levering. Om ingen er hjemme vil vi ringe på nummeret du har registrert ved inngåelse av kundeforholdet . Hvis vi ikke får tak på deg når vi er ute å leverer ,vil vi sette igjen maten utenfor døren din og du vil motta en sms om dette.

For at maten ikke skal bli ødelagt eller skadet kan det være lurt å legge ut en boks / kjøleboks slik at maten kan settes oppi den, og bli beskyttet til du kommer hjem. Når maten er levert og du ikke er hjemme vil vi sende deg en sms som bekrefter at vi har levert etter avtale ,og du vil stå som ansvarlig for leveringen.

Er det hindringer som gjør at vi ikke kan levere til deg høyblokk hvor døren nede er låst eller hybel hvor det er flere som bor, er du selv pliktig til å møte oss og ta imot leveransen.

Adresse,leveranseopplysninger er din plikt å overholde- Stemmer ikke dette, vil du miste leveransen og bli belastet fullt beløp.

Du kan i ditt medlemskap legge en «beskjed» til sjåfør om hindringer eller informasjon som kan gjøre det enklere å finne fram til deg.

Du kan ikke legge igjen instrukser til sjåfør om alternativ levering om det så er nabo eller garasje-Det er ditt ansvar og ta imot levering

Dersom Spisriktig ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser etter avtale, grunnet uforutsette omstendigheter som Spisriktig ikke råder over, slik som naturkatastrofe, første snøfall, ulykker osv. vil ikke Spisriktig stå ansvarlig for uteblitt leveranse. For å pårope seg slik ansvarsfraskrivelse skal Spisriktig informere alle berørte kunder så fort det er praktisk mulig.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

2. Endring av abonnement

Deadline for endring eller pausing av ditt abonnement er mandag klokken 23:59, en uke før din leveranse. Dette er på grunn av våre bestillingsfrister ovenfor våre leverandører. Alle endringer i abonnement må gjøres på «min side». Husk at frist for endring også gjelder generelle endring som adresse, merknader o.l.

4.Transport / Frakt

Levering og frakt koster 89,- pr. levering,  enkelte steder 99,-

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Du betaler med vår online betalingsløsning fra Klarna som er sertifisert av VISA- og MasterCard. Det er også mulig å få tilsendt faktura med 7 dagers betalingsfrist.

6. Manglende betaling

Ved gjentagende problemer med automatisk trekk, ved abonnement,  kan videre bestilling stoppes.

7. Ferie eller endring av abonnement

Endring eller pause av abonnement kanskje når som helst forutsatt at du overholder, ref. punkt 2.

8. Vår garanti

Er det en feil ved leveransen,matvare som mangler, ikke er tilfredsstillende, så vil vi kreditere det for mangelen/feilen.Kunden har selv ansvaret for å sjekke pakkeliste/oversikt og kvalitet på produktet når maten er levert. Siste frist for å sende reklamasjon på eventuelle mangler, feil eller lite tilfredstillende kvalitet i leveransen er Mandag innen kl. 22.00 samme uke som du har fått maten.

Vi forbeholder oss til å levere andre tilsvarende alternativer enn valgt,  ved mangel på råvarer eller mangler fra våre leverandører.

9. Oppsigelse av abonnement

Oppsigelse av abonnement kan man gjøre når som helst., men senest mandag kl. 23:59, uken før neste levering. Abonnementet løper automatisk frem til Pakketilbudet er fjernet fra abonnementet. Se punkt 2. for frist for endring og kansellering.

10. Angrerett

Noen varer er unntatt fra angreretten

Varer som raskt forringes fysisk (f.eks. ferske matvarer).

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

11.  Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Nyhetsbrev og informasjon
Ved kjøp og godtakelse av å motta informasjon og tilbud, godtar du å motta informasjon og tilbud fra spisriktig as på epost og sms.

13. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.